20140303-wildlife271.jpg

Carpet phlox (Phlox pulvinata)