20131027-wildlife328.jpg

Lantana camara (lantana)